Hvis du er boligejer eller bygherre og står overfor en ombygning, renovering eller skal rive dele af et hus ned, så kræver det en del forberedelse. Først og fremmest skal du sætte dig ind i de lovkrav, der er til miljøscreening af de byggematerialer, som indgår i de bygningsdele, der berøres af byggeprojektet. Dernæst skal du undersøge, hvad kommunen skal adviseres om i forbindelse med byggeprojektet samt, hvad den entreprenør eller håndværker, der står for renovering eller nedrivning skal vide inden arbejdet påbegyndes. Her giver vi et overblik over nogle af de aspekter, der er i forbindelse med en renovering, ombygning eller nedrivning.

Ejeren bærer ansvaret

Det er altid ejerens ansvar at de regler, der er for miljøscreening ved byggeprojekter overholdes. Det gælder både, når det drejer sig om et almindeligt parcelhus eller andre typer af boliger og ved større byggeprojekter. Miljøscreeningens formål er at finde ud af, om de bygningsdele, der skal ændres eller rives ned indeholder stoffer, som er til skade for miljøet. Ved en miljøscreening tester man for tungmetaller, olie, PCB, KP’er (Klorerede paraffiner) og PAH’er (tjærestoffer). Den største risiko for at finde skadelige stoffer er i huse bygget i tidsrummet mellem 1950 og 1977. Men alle huse, der tidligere er blevet renoveret, ombygget eller lignende, skal igennem en miljøscreening, hvis de igen skal renoveres mm.

Overlad prøvetagning og analyse til fagfolk

Miljøscreeningen er et lovkrav, der kommer os alle til gode. Den er indført for at opfange de byggematerialer, der indeholder en høj koncentration af miljøskadelige stoffer og undgå, at de forurener mere end højst nødvendigt. Det er en lidt omstændelig procedure og det er en god ide at overlade screeningen til fagfolk, der har erfaring med den slags arbejde. Det er også vigtigt, at de prøver, der tages ved miljøscreeningen, analyseres korrekt. Det kræver, at de bliver afleveret på et laboratorium, der er akkrediteret og specialiseret i denne type analyse. Læs eventuelt mere på Dansk Miljø kontrol her

Giv kommunen besked

Ved en miljøscreening er det et krav, at ejeren af boligen eller bygherren udfylder et miljøscreeningsskema, som skal sendes til kommunen. Det skal være kommunen i hænde minimum 14 dage før byggearbejdet startes. Både projektets entreprenør og kommunen skal vide besked, hvis der påvises skadelige stoffer i de byggematerialer, der testes. På baggrund af miljøscreeningens resultat skal der ligeledes lægges en plan for byggearbejdet. Her skal indgå, hvordan eventuelt farligt affald bortskaffes. Adviseringen skal dog kun foregå, hvis der er så mange miljøskadelige stoffer i materialerne, at grænsen for farligt affald overskrides. Kan materialerne eller dele af dem betegnes som farligt affald, skal kommunen vide, hvilke typer affald det drejer sig om, og i hvilke mængder det forekommer.

Hvordan foregår miljøscreeningen?

Når der skal foretages en miljøscreening foregår det ved, at der tages stikprøver fra relevante bygningsdele og byggematerialer. Man tager prøverne der, hvor der erfaringsmæssigt er størst sandsynlighed for, at de skadelige stoffer er. Man tager altid prøverne fra bygningsdelens synlige overflader og naturligvis kun fra dele, der berøres af renoveringen eller nedrivningen. Typisk vil prøverne tages fra fliser, murværk, træværk beton, fuger mm. De skadelige stoffer kan desværre også brede sig til de materialer, der ligger op ad dem. Derfor skal der også tages stikprøver fra disse. Når prøverne tages er man så vidt muligt omhyggelig med ikke at gøre skade på konstruktioner og lignende.

Gavner os alle

Det kan virke temmelig uoverskueligt at skulle stå for at få foretaget en miljøscreening, indhente nedrivningstilladelse, udfylde skema, advisere kommunen og entreprenøren, lave arbejdsplan og indsende dokumentation for, at eventuelt farligt affald er håndteret korrekt. Men det er et lovkrav, der vil gavne os alle, da det sikrer, at de farlige stoffer ikke kommer videre ud i miljøet og gør skade.